Toggle menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

STS Dagarna 2018

From SweSTS

https://www.idehist.uu.se/nationella-sts-dagarna-2018

Kunskap och värde[edit]

Välkommen till Nationella STS-dagarna som 2018 arrangeras vid Uppsala universitet. Torsdag den 30 augusti till fredag den 31 augusti, från lunch till lunch

Syfte[edit]

Avsikten med de nationella STS-dagarna är att skapa ett utbyte mellan STS-forskare vars forskning direkt eller indirekt tangerar frågor kring kunskapsproduktion och värderingar.

Tema[edit]

Vad driver människor till att ägna sina liv åt kunskapsutveckling och vilka värden har sökandet efter kunskap för individen, för kollektivet och för samhället som helhet? Frågorna – som har fått ökad aktualitet inom STS under 2000-talet genom bland annat Steven Shapins The Scientific Life, etablerandet av ”valuation studies” och neo-mertonianska idéströmningar – har viktiga organisatoriska, rumsliga och politiska implikationer.

Vi söker därför paper och sessioner som kan belysa dessa eller angränsande frågor:

 • Hur skiljer sig de normativa strukturerna åt inom industriell forskning jämfört med akademisk forskning? Vilka problem kan forskare uppleva när de förmodas samverka mellan dessa domäner?
 • Hur förstås och jämförs nytta inom och mellan olika kunskapsområden? Har ingenjörer, naturvetare, medicinare, humanister och samhällsvetare olika syn på kunskapens nytta – och hur förhåller de sig till idéer och påbud om tvärvetenskaplig forskning?
 • Finns det olika nationella normer kring "god" och "nyttig" kunskapsproduktion? Vad betyder dessa för internationalisering av forskning?
 • Vilken betydelse har lokala och "tysta" normativa strukturer för det praktiska vetenskapliga arbetet inom exempelvis laboratorier, forskningsnätverk eller andra avgränsade kunskapsmiljöer?
 • Hur har forskarens syn på sitt arbete och sin roll i samhället förändrats historiskt? Hur har forskningens styrning, arbetsvillkor och inomvetenskapliga normer påverkats av olika forskningspolitiska reformer?
 • Vad händer med forskningen när den värderas marknadsekonomiskt eller på andra sätt definieras kvantitativt?

CfP[edit]

Konferensen riktar sig särskilt till doktorander och unga forskare men välkomnar naturligtvis även bidrag som inte omedelbart faller inom temats ramar.

Abstract för individuella paper bör omfatta högst 300 ord, sessionsförslag ska innehålla en sessionsbeskrivning om cirka 300 ord samt abstract för de paper som ingår i sessionen.

Program[edit]

Torsdag 30/8[edit]

Välkommen[edit]
 • 11.45-12.45: lunch, restaurang Åkanten
Keynote[edit]
 • 13.00–13.45:Tora Holmberg, professor, Sociologiska institutionen, samt Pro-dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet: "The Art of Knowledge" Hörsal 2, Ekonomikum
Sessioner[edit]
 • 14.00–15:30: Sessioner A
 • 15.30–16.00: Kaffe, Faculty Club H 429
 • 16.00–17.30: Sessioner B
Middag[edit]
 • 20.00: restaurang Aaltos

Fredag 31/8[edit]

Sessioner[edit]
 • 09.00–10.30: Sessioner C
 • 10.30–11.00: Kaffe, Faculty Club H 429
 • 11.00–12.30: Sessioner D
Avslutning[edit]
 • 12.45–13.15: Ylva Hasselberg, professor, Ekonomisk-historiska instituionen, Uppsala universitet Hörsal 2, Ekonomikum

Deltagare[edit]

Arrangörer[edit]

Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen och Institutionen för Idé- och lärdomshistoria genom:

 • Jens Eklinder
 • Ylva Hasselberg
 • Elin Löfgren
 • Daniel Normark
 • Ingemar Petterssson
 • Alexandra Waluszewski
 • Sven Widmalm
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.