STS Dagarna 2020

From SweSTS

Nationella STS-dagarna[edit]

Final conference program

Umeå Universitet, 27–28 Augusti 2020

Välkommen att skicka in abstract och sessionsförslag senast den 1 maj till: sts.konferens@umu.se

Konferensen är öppen för alla typer av STS-relaterad forskning och vi välkomnar både enskilda presentationer och tematiska sessioner.

Vi vill dock särskilt uppmärksamma två ämnen, som kommer att introduceras av var sin keynote speaker: Artificiell intelligens (AI) och konstnärlig forskning.

Artificiell intelligens är idag ett av de snabbast växande forsknings- och utvecklingsområdena i Sverige och något som kringgärdas av väldiga förhoppningar men som också väcker oro och misstänksamhet. Hur kan denna utveckling undersökas och förstås utifrån STS-perspektiv? Vilken nytta kan STS ha av AI? Konstnärlig forskning är ett annat växande och delvis kontroversiellt område, som åberopas bland annat i syfte att gestalta samhälleliga och existentiella utmaningar. Men hur kan konstnärlig forskning bedrivas och hur kan resultaten bedömas i akademiska respektive konstnärliga sammanhang? Finns goda exempel på kombinationer av STS och konstnärlig forskning? Vi ser gärna presentationer som behandlar dessa frågor.

Alla forskare inom det vida STS-området är välkomna, inte minst doktorander och unga forskare. Presentationer kan ges på antingen engelska, svenska eller något annat skandinaviskt språk.

Vi planerar därtill ett panelsamtal om ”STS i samhället” och en workshop för doktorander:

Panelsamtal – STS i samhället[edit]

Vilken roll spelar STS i samhället och vilken skulle den kunna den spela? STS:are förefaller ha relativt lätt att få jobb utanför akademin. Detta kanske inte är så förvånande. Med sin tvärvetenskapliga förståelse av kunskapens, vetenskapens och teknikens samhällsroller framstår STS:are kanske som särskilt lämpade för de allt fler och viktigare professionella funktioner som på olika sätt hanterar eller berörs av dessa frågor. Vad kan vara bra att tänka på för de som tänker sig en framtida karriär utanför akademin? Hur kan anställningsbarheten förbättras ytterligare? Inom vilka ytterligare samhällssfärer skulle STS-kompetensen behöva höjas? I panelsamtalet deltar några personer med erfarenhet och insikt i dessa frågor.

Workshop för STS-doktorander[edit]

På förmiddagen den 27 augusti, innan själva konferensen startar, arrangeras även en workshop för STS-doktorander. Tanken är att ventilera frågor rörande möjliga karriärvägar, inom och utom universitetet.

Tid och plats: Torsdag den 27 augusti till fredag den 28 augusti, från lunch till lunch, i Humanisthuset på Umeå Universitet.

Abstracts och sessionsförslag[edit]

Abstract för individuella paper bör omfatta högst 300 ord. Sessionsförslag ska innehålla en sessionsbeskrivning om cirka 300 ord samt abstract för de paper som ingår i sessionen.

Avgift: Ingen avgift.

Boende: Ordnas av deltagaren.

Arrangörer[edit]

Ämnena etnologi, idéhistoria, informatik och sociologi vid Umeå Universitet.

Vi hoppas på att få se er i Umeå!

Anna Croon, Christer Nordlund, Helena Pettersson, Hanna Vikström, Mikael Wiberg och Per Wisselgren

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.